Riskanalys byggprojekt

Hem / Riskanalys

Riskanalys är ett viktigt steg att utföra när man planerar ett byggprojekt, oavsett om det är ett stort eller litet projekt. Riskanalysen hjälper till att identifiera potentiella risker som kan uppstå samt hjälper teamet att fatta bättre beslut. För att förenkla processen kan det löna sig att använda en riskanalysmall. I den här artikeln kommer vi att gå igenom de olika fördelarna med att använda en mall och ge dig exempel på riskanalysmallar som du kan använda för att hjälpa dig att planera ditt byggprojekt.

Vilka är de viktigaste riskerna vid byggprojekt?

De viktigaste riskerna vid byggprojekt är ofta relaterade till budget, tidplaner, kvalitet och säkerhet. Andra risker kan vara att miljökrav inte uppfylls, att arbetarna inte följer tillämpliga lagar eller att material inte är korrekt. Misslyckade kravspecifikationer kan också leda till överbudgetering. Ett annat riskområde är att det inte finns tillräcklig kompetens och erfarenhet för att slutföra projektet. Det är också viktigt att byggprocessen följer alla branschstandarder för att förhindra felaktig installation och skador på egendom.

De vanligaste riskerna vid ett byggprojekt kan sammanfattas till följande punkter:

 • Budgetering
 • Tidsplanering
 • Kvalitet
 • Säkerhet
 • Miljökrav
 • Utförande
 • Kompetens
 • Kravspecifikationer

Hur kan man minska riskerna vid ett projekt?

För att minska riskerna vid ett projekt är det viktigt att först och främst identifiera de risker som kan uppstå och förstå konsekvenserna. Därefter bör man analysera de olika alternativen för att hantera riskerna och om möjligt ta itu med dem. För att göra detta är det lämpligt att sätta upp ett kontinuerligt system för projektledning som hjälper till att hålla risker under kontroll. Följande metoder kan användas för att hantera risker:

 1. Identifiera hot och möjliga problem.
 2. Utvärdera möjliga hot och problem.
 3. Skapa strategier för att minimera risker.
 4. Gör regelbundna analyser för att följa upp risker.
 5. Fatta välgrundade beslut som gynnar projektet.
 6. Följ upp projektet regelbundet för att hålla risker under kontroll.

Arbetsmiljöverkets hemsida kan du hitta mer information om hur man förebygger risker på byggarbetsplatsen.

Viktigt för alla byggprojekt

Riskanalyser är mycket viktiga för byggprojekt eftersom de hjälper projektledare att identifiera och hantera potentiella risker som kan uppstå under projektets gång. Riskanalyser kan hjälpa till att minska kostnader, minimera risken för förseningar, förbättra kvaliteten på slutprodukten och öka säkerheten för alla som arbetar på projektet. Genom att identifiera potentiella risker i ett tidigt skede kan man börja planera för att hantera dem innan de orsakar problem. Riskanalyser är också viktiga eftersom de kan hjälpa projektledare att upptäcka risker som de kanske inte hade tänkt på, vilket ger dem en ökad förmåga att fatta välgrundade beslut för att säkerställa att projektet slutförs på ett effektivt och säkert sätt.

Stor nytta med en riskanalys-mall inom bygg

Att ha en mall för riskanalys inom bygg är ett utmärkt sätt att bevara struktur och ordning när du identifierar och hanterar risker. Mallen ger en förutbestämd process för att hitta, analysera och hantera risker, vilket ger bättre organisation, ändamålsenligheten och konsekvens. Riskhantering blir därmed mer effektiv och man har bättre uppsikt över situationen. Med en mall för riskhantering säkras också att man inte missar viktiga risker som kan förändra hela situationen.