Säkerhet inom industrin

Hem / Industrinät

Säkerhet inom industrin är viktigt för att för att förebygga olyckor och skador inom industrin. Under 2023 inträffade fler arbetsplatsolyckor än på väldigt länge. Detta går att läsa om i industriarbetarnas tidning Arbetet. Samarbetet mellan arbetsgivare, arbetstagare och myndigheter spelar en central roll i arbetet mot att minska dessa siffror. Här tar vi en närmare titt på hur man med hjälp av industrinät och andra säkerhetsåtgärder kan komma till bukt med problemet.

Viktiga delar i säkerheten

  1. Arbetsmiljölagen: I Sverige är Arbetsmiljölagen central för att säkerställa en säker arbetsplats. Lagen ställer krav på arbetsgivare att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det innefattar regler kring allt från arbetsutrustning till arbetsmetoder och arbetsplatsens utformning.
  2. Riskbedömningar: Arbetsgivare är skyldiga att regelbundet genomföra riskbedömningar för att identifiera och åtgärda potentiella faror på arbetsplatsen. Detta kan inkludera allt från kemiska risker till fysiska faror.
  3. Utbildning och information: Arbetstagare ska få adekvat utbildning och information om de risker som finns på arbetsplatsen och hur man hanterar dem. Detta är särskilt viktigt för nya anställda eller när nya arbetsmetoder eller utrustningar introduceras.
  4. Personlig skyddsutrustning (PSU): Inom många industrier är användning av personlig skyddsutrustning, såsom varselkläder hjälmar, skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd obligatoriskt för att minska risken för personskador.
  5. Ergonomi: Ergonomi är viktigt, inte minst för att förebygga arbetsrelaterade skador som kan uppstå på grund av repetitivt arbete eller dålig arbetsställning.
  6. Hälsokontroller och stöd: Många arbetsgivare erbjuder regelbundna hälsokontroller och stödprogram för att främja arbetstagarnas hälsa och välmående.
  7. Säkerhetskultur: Att skapa en stark säkerhetskultur på arbetsplatsen är grundläggande. Detta innebär att säkerhetstänkandet genomsyrar hela organisationen, från ledningen till de anställda.
  8. Nödprocedurer och första hjälpen: Det är viktigt att ha välutvecklade nödprocedurer, kunskaper inom HLR och tillgång till första hjälpen-utrustning. Personalen ska vara utbildad i hur man agerar vid olyckor och nödsituationer. Om du inte har utbildat din personal i första hjälpen kan du göra det via bland annat Röda Korset.

Ytterligare statistik om dödsolyckor i arbetet finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Skyddsåtgärder

Kombinera dessa skyddsåtgärder med en stark säkerhetskultur och kontinuerlig utbildning för att skapa förutsättningarna till en säker arbetsmiljö. Det är viktigt att alla säkerhetsåtgärder anpassas efter de specifika riskerna och behoven i varje enskild arbetsmiljö.

Säkerhetsstaket

Installera industrinät och säkerhetsstaket avsedda att förhindra olyckor och skador genom att skapa en barriär som hindrar arbetare från att falla från höjder eller att komma i kontakt med farliga maskiner eller processer.

Nödstopp och säkerhetsbrytare

Installation av nödstopp och säkerhetsbrytare på maskiner för att snabbt kunna avbryta drift i nödsituationer.

Ljusridåer och säkerhetssensorer

Använd ljusridåer och sensorer för att automatiskt stoppa maskiner när någon eller något närmar sig farliga delar.

Golvmarkeringar och barriärer

Använd färgade golvmarkeringar och fysiska barriärer för att tydligt visa var säkra gångvägar är och avgränsa farliga områden.

Utsug och ventilationssystem

Installera utsug och ventilationssystem för att hantera farliga ångor, damm och partiklar, speciellt i arbetsmiljöer där det finns risk för exponering av skadliga ämnen.

Brandsäkerhetsutrustning

Tillhandahåll brandsläckare, brandsläckningssystem, brandfiltar och andra brandsäkerhetsverktyg på strategiska platser.

Skyltning

Använd tydlig skyltning för att varna för faror, instruktioner för säkerhet och vägledning vid evakuering.

Övervakning

Installation av kameror och andra övervakningssystem för att övervaka säkerheten och kunna agera snabbt vid incidenter.

Säkerhetskontroller och rutiner

Genomför regelbundna säkerhetskontroller och ha tydliga rutiner för hur maskiner ska användas, underhållas och rengöras.

Mer om industrinät

Ett säkerhetsstaket för industri är en viktig del av en säker arbetsplats och har flera viktiga funktioner. På ScanCord.net finns industrinät för alla tänkbara ändamål. Här är några av de viktigaste funktionerna:

Skydd mot obehörig åtkomst

Ett industrinät förhindrar obehöriga personer från att ta sig in på industriområdet och därmed minska risken för stölder, skadegörelse och andra olagliga aktiviteter.

Skydd mot faror

Ett säkerhetsstaket för industri kan skydda mot faror som elektriska maskiner, farliga kemikalier, höga höjder och andra faror som är vanliga på en industriplats. Genom att begränsa åtkomsten till farliga områden kan man minska riskerna för olyckor och skador.

Säkerhet för personal

Genom att installera ett säkerhetsstaket för industri kan man också öka säkerheten för personalen. Staketet förhindrar oavsiktlig åtkomst till farliga områden och minskar risken för personskador.

Ökad säkerhet på arbetsplatsen

Ett industrinät kan också öka säkerheten på arbetsplatsen genom att skapa tydliga gränser mellan farliga och icke-farliga områden. Detta hjälper arbetare att känna sig trygga och minska risken för olyckor och skador.

Visuell avskiljning

Ett industrinät kan också ge en visuell indikation på att det finns farliga områden i närheten, vilket hjälper arbetare att vara mer medvetna om sin omgivning och agera försiktigt.

Fallskydd

Industrinät kan användas för att skapa en säkrare arbetsplats genom att förhindra fall från höjder. Fall från höjder är en av de vanligaste orsakerna till olyckor på en industriplats och kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall.

Olika industrinät

Det fionns olika industrinät som används i olika samband. Låt oss ta en närmare titt på några av de vanligaste.

Släpvagnsnät

Släpvagnsnät är nät som används för att täcka lasten på släpvagnar eller lastbilar. Dessa nät är vanligtvis tillverkade av hållbart material och är elastiska för att enkelt kunna sträckas över lasten och säkras runt släpvagnen eller lastbilen. Släpvagnsnät används för att förhindra att föremål blåser av eller lossnar från lasten under transport, samt för att skydda lasten från väder och yttre skador.

Lyftnät

Lyftnät, också känt som hissnät eller lyftkorgsnät, används inom industriella och byggrelaterade applikationer för att säkra föremål och skydda arbetstagare vid lyft- och hissarbeten. Dessa nät är vanligtvis tillverkade av starkt syntetiskt material och är utformade för att omsluta och hålla föremål på plats under lyftprocessen. Lyftnät används för att förhindra att föremål faller från hissen och orsakar skada eller olyckor. De är särskilt viktiga vid hantering av tunga eller skrymmande föremål som kräver lyftutrustning.

Fallskyddsnät

Fallskyddsnät är nät som används för att skydda arbetstagare från fallolyckor på byggarbetsplatser och andra höjdarbeten. Dessa nät är tillverkade av starkt och hållbart material, vanligtvis nylon eller polypropen, och är utformade för att kunna bära den belastning som uppstår vid ett eventuellt fall. Fallskyddsnät installeras vanligtvis runt eller under arbetsområdet för att fånga upp en person om de skulle falla. Dessa nät bidrar till att minimera risken för allvarliga skador eller dödsfall genom att ge en skyddande barriär mellan arbetstagaren och marken.

Säkerhetsnät

Säkerhetsnät används inom olika industriella och byggrelaterade miljöer för att skapa en säker arbetsplats och förhindra skador från fallande föremål. Dessa nät är tillverkade av starka och slitstarka material, som polypropen eller nylon, och är utformade för att kunna hantera höga belastningar. Säkerhetsnät installeras vanligtvis över arbetsområdet, under tak eller över gångvägar för att fånga upp eventuellt fallande föremål och förhindra att de når marken eller skadar arbetstagare. Säkerhetsnät är en viktig del av fallskyddssystemet och hjälper till att minimera riskerna för skador och olyckor på arbetsplatsen.

Skiljer sig från andra nät

Säkerhetsstaket för industri skiljer sig från andra typer av säkerhetsstaket på flera sätt. För det första är de vanligtvis mycket högre och robustare än vanliga staket. Detta beror på att de ska kunna skydda personal och utrustning från tunga maskiner, fordon och andra farliga situationer som kan inträffa i industriella miljöer.

Säkerhetsstaket för industri är ofta tillverkade av material som är särskilt utformade för att tåla tuffa industriella förhållanden. Det kan vara rostfritt stål, korrosionsbeständiga legeringar eller annat hållbart material som klarar av höga temperaturer och kemikalier.

Ytterligare en skillnad är att industriella säkerhetsstaket kan vara utrustade med extra funktioner, såsom varningslampor, ljud- eller larmsignaler och andra sensorer som kan upptäcka farliga situationer. De kan också vara utformade för att ge tillträde till vissa områden bara till behöriga personal som har rätt utbildning och utrustning.

Säkerhetsstaket för industri kan också vara utformade för att möta olika typer av säkerhetsstandarder och regleringar som gäller för industrier. Detta innebär att de är noga utformade för att uppfylla specifika krav på säkerhet och hållbarhet.

Du kan läsa mer om säkerhet och om hur man bör arbeta för att förhindra arbetsplatsolyckor inom byggsektorn på Prevent.se och hos Arbetsmiljöverket.