Oljeavskiljare & oljeavskiljning

Hem / Oljeavskiljare & oljeavskiljning

Oljeavskiljare är en central komponent i modern miljöskyddsteknik, designad för att förhindra oljeföroreningar i våra vattendrag och avloppssystem. Genom att effektivt separera olja från vatten bidrar dessa system till att skydda vår natur och säkerställa att industriella och kommersiella verksamheter uppfyller strikta miljöstandarder. Ta reda på mer om tekniken bakom oljeavskiljning, dess viktiga roll i miljöskyddet och hur den fungerar i olika sammanhang.

Vad är en oljeavskiljare?

En oljeavskiljare är en anordning som används för att separera och skilja olja från vatten. Den används ofta i industriella processer, biltvättar, bensinstationer och andra platser där olja kan blandas med vatten, för att förhindra att oljeförorenat vatten släpps ut i miljön.

Syftet med en oljeavskiljare är att skydda miljön från oljeföroreningar och att uppfylla lagkrav på utsläpp av avloppsvatten. Genom att använda en oljeavskiljare kan industri och företag säkerställa att de inte släpper ut skadliga mängder olja i vattendrag eller avloppssystem.

Skillnad på oljeavskiljare

Oljeavskiljare delas in i klass 1 och klass 2 och är avsedda för användning i olika typer av miljöer och har därmed olika typer av krav som de måste uppfylla för att få användas. Det är möjligt att hitta oljeavskiljare av bägge sorter på GPA – en ledande aktör inom flödesteknik i Sverige, Norge och Danmark.

Oljeavskiljare klass 1

Oljeavskiljare klass 1 är avsedda för platser där risken för oljeförorening är särskilt hög. Dessa avskiljare uppfyller de strängaste standarderna och kan effektivt separera olja från vatten till en koncentration av mindre än 5 mg/l. De används ofta i industriområden, stora biltvättsanläggningar och andra platser där stora mängder olja riskerar att hamna i avloppsvattnet. Oljeavskiljare av klass 1 är utrustade med avancerade funktioner som larmsystem och automatisk avstängning, vilket säkerställer att oljeförorenat vatten inte släpps ut i miljön.

Oljeavskiljare klass 2

Oljeavskiljare klass 2 är designade för att hantera mindre mängder oljeföroreningar. Medan de fortfarande är effektiva i att separera olja från vatten, är de inte lika rigorösa som klass 1-avskiljare. De kan uppnå en oljekoncentration på mindre än 100 mg/l i det behandlade vattnet. Dessa avskiljare är lämpliga för mindre verksamheter, som mindre biltvättar, verkstäder och bensinstationer. Trots sin lägre klassificering spelar oljeavskiljare av klass 2 en viktig roll i att förhindra oljeförorening och skydda våra vattendrag.

Hur fungerar en oljeavskiljare?

En oljeavskiljare fungerar som så att den utnyttjar fysikens lagar. Eftersom olja är lättare än vatten, kommer den att flyta ovanpå vatten när dessa två kommer i kontakt med varandra. När en blandning av vatten och olja strömmar in i avskiljaren, saktar den ner flödet så att oljan får tid att stiga till ytan. När oljan har separerats och flyter på ytan, kan den samlas upp och avlägsnas, medan det renade vattnet kan släppas ut eller återanvändas. Många oljeavskiljare har också en slamfälla i botten för att samla upp tunga partiklar som sjunker.

Oljeavskiljning i olika miljöer

Oljeavskiljning är viktigt i många olika miljöer för att förhindra oljeförorening och skydda våra vattendrag. Beroende på verksamhetens art och omfattning kan behovet av oljeavskiljning variera. Några av de vanligaste användningsområdena inkluderar garage, tvätthallar, verkstäder och industrier.

Garage

I garage, särskilt de som hanterar fordonsservice, kan olja och andra vätskor lätt hamna på golvet. När dessa vätskor tvättas bort, riskerar de att hamna i avloppssystemet. En oljeavskiljare i garage ser till att oljan separeras från vattnet, vilket förhindrar att den når avloppet och i slutändan våra vattendrag.

Tvätthall

Tvätthallar, särskilt biltvättsanläggningar, hanterar stora mängder vatten blandat med smuts, olja och andra föroreningar från fordon. Oljeavskiljare i tvätthall säkerställer att oljan inte blandas med det återanvända vattnet eller släpps ut i miljön, vilket hjälper till att upprätthålla en ren och säker drift.

Industri

Industriella anläggningar, särskilt de som hanterar maskiner och tung utrustning, kan producera avloppsvatten med höga halter av olja och andra föroreningar. Oljeavskiljare i industri är avgörande för att förhindra stora utsläpp av oljeförorenat vatten, vilket kan ha allvarliga miljökonsekvenser.

Verkstad

Verkstäder, där reparation och underhåll av maskiner och fordon utförs, kan ofta ha spill av olja och andra smörjmedel. Dessa vätskor kan lätt blandas med avloppsvatten, särskilt när verkstaden rengörs. Genom att installera en oljeavskiljare i verkstad kan man säkerställa att den inte bidrar till oljeförorening i närliggande vattendrag eller avloppssystem.

Besiktning av oljeavskiljare

Besiktning av oljeavskiljare är en viktig process som säkerställer att avskiljaren fungerar korrekt och uppfyller kraven enligt svensk standard SS-EN 858-2. Regelbunden besiktning hjälper till att identifiera eventuella problem i tid, vilket kan förhindra kostsamma reparationer och potentiella miljöskador. Om en avskiljare inte fungerar som den ska, kan detta leda till att oljeförorenat vatten släpps ut i miljön, vilket kan ha allvarliga konsekvenser för både naturen och människors hälsa.

Hur går besiktningen till?

Under en besiktning kontrolleras flera aspekter av oljeavskiljaren:

  • Strukturell integritet: Det kontrolleras att avskiljarens struktur är intakt och fri från skador eller sprickor.
  • Funktion: Avskiljarens förmåga att effektivt separera olja från vatten testas.
  • Larmsystem: Eventuella larmsystem granskas för att säkerställa att de fungerar korrekt.
  • Slamfälla: Slamfällans funktion och kapacitet utvärderas.
  • Underhåll: Det kontrolleras att regelbundet underhåll har utförts och dokumenterats.

Hur ofta bör besiktning ske?

Frekvensen för besiktning kan variera beroende på användningen av avskiljaren, dess ålder och lokala regelverk. Många myndigheter rekommenderar dock en årlig besiktning för att säkerställa optimal funktion.