Översvämningsskydd

Hem / Översvämningsskydd

Med klimatförändringar och ökade regnmängder blir översvämningsskydd allt viktigare för att skydda våra hem och samhällen. Översvämningsskydd omfattar en rad åtgärder och lösningar, från fysiska barriärer till tekniska innovationer, som syftar till att förhindra eller minska skador orsakade av översvämningar. Här får du läsa mer om olika typer av översvämningsskydd, deras funktion och hur man bäst implementerar dem för att säkerställa en trygg och hållbar framtid – både i naturen och inomhus.

Vad är ett översvämningsskydd?

Ett översvämningsskydd är en åtgärd eller en uppsättning åtgärder som syftar till att förhindra eller minska skador orsakade av översvämningar. Det kan vara allt från fysiska barriärer såsom diken, dammar, vallar och sjöväggar till tekniska lösningar som pumpstationer. Översvämningsskydd kan också innefatta planeringsstrategier, som att inte bygga i kända översvämningsslänta områden eller att höja byggnader på pålar i områden som är benägna att översvämmas. Målet med dessa skydd är att skydda människor, egendom och miljö från de skadliga effekterna av översvämningar.

Översvämningsskydd inomhus

Översvämningsskydd inomhus har till uppgift att förhindra eller begränsa skador på byggnader och innehåll orsakade av vattenintrång. Dessa skydd kan vara särskilt viktiga i områden som är benägna för översvämningar eller i byggnader med källare där risken för vattenintrång är högre. Här är några av de huvudsakliga funktionerna för inomhus översvämningsskydd:

  • Förhindra vattenintrång
  • Skydda elektronisk utrustning
  • Begränsa skador
  • Snabbt avleda vatten
  • Varningssystem

Översvämningsskydd finns hos GPA.

Olika skydd mot översvämning

Skydd mot översvämning kan variera beroende på var och hur vatten kan tränga in. Det finns flera lösningar som kan hjälpa till att förhindra skador i hemmet.

Översvämningsskydd till golvbrunn

Ett översvämningsskydd för golvbrunn är designat för att förhindra att vatten tränger upp genom brunnen vid kraftiga regn eller vid avloppsstopp. Detta kan vara särskilt viktigt i källare där risken för översvämning är högre. Skyddet fungerar genom att ha en klaff eller ventil som stänger till när vatten försöker tränga upp.

Diskmaskin och tvättmaskin

För att skydda ditt hem från översvämningar orsakade av diskmaskiner eller tvättmaskiner kan du installera en vattenstoppventil. Denna ventil känner av om det finns ett läckage och stänger automatiskt av vattentillförseln. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera slangar och anslutningar för tecken på slitage.

Handfat och diskho

För handfat och diskhoar kan översvämningsskydd vara så enkelt som att ha ett fungerande vattenlås som förhindrar att vatten rinner över. Det är också viktigt att rengöra avloppet regelbundet för att förhindra blockeringar som kan leda till översvämningar.

Avlopp

För att skydda ditt hem från översvämningar orsakade av blockerade avlopp kan du installera galler eller nätmattor som fångar upp större skräp och förhindrar att de blockerar avloppet. Regelbunden rengöring och underhåll av avloppssystemet är också viktigt.

Bakvattenskydd

Bakvattenskydd är särskilt viktigt för hus som ligger i låglänta områden där avloppsvattnet kan tryckas tillbaka in i huset vid kraftiga regn. Ett bakvattenskydd fungerar genom att ha en enkelriktad ventil som tillåter vatten att flöda ut men inte in.

Dammar

Dammar kan fungera som naturliga översvämningsskydd genom att samla upp och hålla kvar stora mängder vatten, särskilt under kraftiga regnperioder. Genom att skapa dammar i strategiska områden kan man förhindra att vatten rinner snabbt över markytan och orsakar översvämningar i närliggande områden. Dessutom kan dammar bidra till att minska erosionen av marken och skapa en naturlig habitat för vilda djur och växter.

Diken

Diken är grunda kanaler som grävs för att leda bort vatten från ett område. De är särskilt användbara i jordbruksområden eller nära bostäder där man vill förhindra att vatten samlas på ytan. Diken kan vara naturliga eller konstgjorda och hjälper till att styra vattenflödet till större vattendrag eller dammar. Genom att underhålla och rensa diken regelbundet kan man säkerställa att de fungerar effektivt och förhindrar översvämningar. Hos SMHI går det att läsa om hur diken som översvämningsskydd för jordbruk är ett exempel på klimatanpassning.

Återströmning

Återströmning, eller bakvatten, inträffar när vatten rör sig i motsatt riktning i ett rörsystem, oftast på grund av tryckförändringar. Istället för att vatten flödar från huvudvattenledningen in i ett hus, kan det i vissa situationer flöda tillbaka mot huvudvattenledningen. Detta kan leda till att förorenat vatten från ett hem blandas med det rena vattnet i huvudvattenledningen, vilket kan utgöra en hälsorisk.

Återställa översvämningsskydd

Efter en översvämning är det viktigt att snabbt kontrollera och återställa alla översvämningsskydd för att säkerställa att de fungerar korrekt inför framtida händelser. Detta kan innebära att rengöra och inspektera vallar, dammar och diken för skador eller blockeringar. För tekniska skydd som backventiler eller vattenstoppventiler bör man kontrollera att de inte har skadats och fortfarande fungerar som de ska. Om något skydd är skadat eller inte fungerar korrekt bör det repareras eller bytas ut omedelbart för att säkerställa hemmets säkerhet.